Wraz z koncertami galowymi oraz kolekcjonerskimi wydawnictwami jubileuszowy rok Ery Jazzu przygotowano jako serię ważnych i nieszablonowych wydarzeń artystycznych. Wiosnę Ery Jazzu rozpocznie (14 kwietnia) koncert formacji EABS, najpopularniejszej i najbardziej podziwianej formacji nowego, polskiego jazzu. Honorowana laurami czytelników i krytyków Jazz Forum („najlepsza elektryczna grupa roku”), nominacjami do Fryderyków oraz entuzjastycznymi rekomendacjami najważniejszych magazynów jazzowych świata. EABS po projektach klasyki Komedy i Sun Ra oraz specyficznej „slavic kind of jazz” przedstawi nowatorskie brzmienia dzisiejszego jazzu. 

„Projekty formacji EABS – rekomenduję zespół Dionizy Piątkowski, szef Ery Jazzu – traktować można jako „warsztatowe” oraz „eksperymentalne”. Związane jest to przede wszystkim z bardzo uniwersalnym podejściem do muzycznej materii, która w ekspozycji zespołu nie ma zasadniczo żadnych ograniczeń. Biorą garściami z jazzowej tradycji (od Komedy po Ahmada Jamala), awangardowej koncepcji orkiestr Sun Ra, pomysłów Davida Axelroda a nawet charyzmatycznej melodyki i skojarzeń Gila Scotta Herona”. 

Poznańską premierę (15 kwietnia) będzie miał komedowski spektakl „Nim Wstanie Dzień” – nieszablonowe muzyczno-teatralne widowisko łączące koncert jazzowy z obrazem. Wraz z mistrzowską grą aktorską, kompozycjami Krzysztofa Komedy, nowoczesnymi efektami graficznymi oraz wizualizacjami przedstawia fabularyzowane życie wybitnego, poznańskiego muzyka i kompozytora. „Nim Wstanie Dzień” to także jedyne w swoim rodzaju połączenie monodramu, animowanych multimediów i muzyki na żywo, wykonywanej przez kwartet jazzowy, który tworzą znakomici muzycy: trębacz Adam Kawończyk, basista Krzysztof Witkowski. multiinstrumentalista Oleg Dyyak i gitarzysta Piotr Domagała. 

Ekspresyjny mono­dra­m – bazu­jący na doku­men­cie i lite­rac­kiej fikcji – oraz sugestywna gra aktor­ska Michała Koseli zapew­niają publicz­no­ści wiele emo­cji. Michał Kosela – absol­went Pań­stwo­wej Wyż­szej Szkoły Teatral­nej we Wro­cła­wiu i aktor Teatru Dra­ma­tycz­nego w Wał­brzy­chu tworzy swoją kreacją nie­jed­no­znaczny i tajem­ni­czy obraz arty­sty. Reży­ser Krzysztof Witkowski roz­bu­do­wał fabułę wpro­wa­dza­jąc moc­niej­sze środki wizu­alne oraz dźwię­kowe, meta­fo­ry­zu­jąc tym samym skru­pu­lat­nie opi­sy­waną przez aktora rze­czy­wi­stość. Pro­ces roz­ko­do­wy­wa­nia sce­na­riu­sza, połą­czony z emo­cjo­nal­nym dzia­ła­niem na sce­nie stwo­rzył zin­ten­sy­fi­ko­wane for­mal­nie wido­wi­sko zapew­nia­jące publicz­no­ści wyjąt­kowe dozna­nia. Krzysz­tof Wit­kow­ski wspól­nie z artystką Agatą Szubą stwo­rzyli reflek­syjny a zara­zem uni­wer­salny język wizu­alny, prze­two­rzony przez nią w formę rysun­ko­wych i malar­skich nota­tek. Pod­dane przez Daniela Kusaka sub­tel­nemu ruchowi ilu­stra­cje stwo­rzyły wie­lo­pla­nowe pej­zaże pamięci Krzysz­tofa Komedy. „Nim wstanie dzień” to pierw­sza w Pol­sce inter­dy­scy­pli­narna pro­duk­cja inte­gru­jąca grę aktor­ską, muzykę w wyko­na­niu kwar­tetu jaz­zo­wego oraz wizu­ali­za­cje, two­rząc nie­jed­no­znaczny i tajem­ni­czy obraz arty­sty. 

„Era Jazzu jest od ćwierć wieku probierzem tego, co najważniejsze i najciekawsze w polskim i światowym jazzie – mówi Dionizy Piątkowski, szef tej prestiżowej imprezy – Taką jest także tegoroczna, jubileuszowa odsłona naszej imprezy”.

Bilety w cenach 100 zł – 150 zł do nabycia na Ticketmaster / Bilety24 / CIK / CK Zamek